BiBilen.net Hizmet Alan Üye/Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu üyelik Sözleşmesi’ni “BiBilen.net” alan adından ulaşılan internet sitesi ve bu web sitesine ve onun içeriğine bağlı olarak sunulan diğer her tür uygulama, mobil uygulama, web sitesi ve sair içerikten (Hepsi birlikte kısaca “Hizmetler” olarak anılacaklardır. Hizmetler’den Üye ya da Kullanıcı olarak yararlanmaya başlamadan önce lütfen dikkatlice okuyunuz.

Hizmetler’deki üyelik hesabı oluşturma aşamalarını tamamlayarak “Üye” sıfatıyla ya da aşamaları tamamlamaksızın “Kullanıcı” sıfatıyla olmak üzere doğrudan kullanmaya başlayarak aşağıdaki maddeleri hiçbir sınırlama ve istisna olmaksızın kabul etmiş olmaktasınız. Üyelik Sözleşmesi’ndeki koşulları hiçbir sınırlama, istisna ve itiraz olmaksızın kabul etmiyorsanız Hizmetler’den yararlanmamanız ve de ilgili uygulama, site ya da Hizmetler’e bağlı her tür içerikten derhal çıkmanız ve/veya bunlara olan erişiminizi sonlandırmanız gerekmektedir.

1.Taraflar

İşbu Sözleşme, Hizmetler’in sahibi ve işletmecisi bulunan 9000 McKnight Woods Ln Richmond Heights, MO 63117 A.B.D adresinde yerleşik GirlsAskGuys LLC (Bundan böyle “GAG LLC” olarak adlandırılacaktır.) ile Hizmetler’de /Kullanıcı olan kişi arasında düzenlenmiş olup aşağıda gösterilen şartlar dâhilinde Hizmetler’in kullanımına yönelik hak ve sorumlulukların karşılıklı olarak belirlenmesi amacıyla, Üye/Kullanıcı tarafından dijital ortamda okunup anlaşılması neticesinde elektronik olarak onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

2.Tanımlar

2.1Kullanıcı(lar): Hizmetler’e ve/veya GAG LLC’nin herhangi bir veritabanına herhangi bir yolla çevrimdışı ya da çevrimiçi olarak erişen, ziyaret gerçekleştiren ve/veya bunlar çerçevesinde işlem yapan her türden kişiyi ifade etmektedir.

2.2Üye(ler): Hizmetler üzerinde tanımlanan üyelik sürecini GAG LLC’nin elektronik ortamda verdiği onay neticesinde tamamlayarak GAG LLC tarafından sunulan elektronik içerik, uygulama ve sair hizmetlerden yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri de üyelik süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden kişi/kişiler işbu Sözleşme’de Üye ya da Hizmet Alan olarak anılırlar. Anılan “Üye” ifadesi, Hizmetler’i Kullanıcı olarak kullanan ve henüz üye olmuş kişileri de karşılamak için onları da içerecek şekilde kullanılmaktadır. Standart üyeliğin yanı sıra gelişmiş ya da üst seviye yetkileri olan üyelik seçenekleri de zamanla Hizmetler üzerinde yer alabilir, bunlar hakkında gerekli açıklamalar işbu Sözleşme’de ve sair ekran ve metinlerde yapılmıştır/yapılacaktır. Uzmanlıkları, meslekleri, yetkinlikleri bilgileri ve/veya tecrübeleri bağlamında olmak üzere normal standart Üyeler’e danışmanlık hizmeti sunan olan Üyeler ise “Hizmet Veren Üye” ya da “BiBilen” olarak anılmaktadırlar.

2.3Link/Bağlantı: Hizmetler içerisinden başka bir mobil uygulamaya, internet sitesine, içeriğe veya da başka bir internet sitesinden veya mobil uygulama içerisinden Hizmetler’e erişimi mümkün kılan her türden bağlantıyı ifade etmektedir.

2.4İçerik:Hizmetler üzerinden yayınlanan veya erişimi mümkün kılınan her türden içerik, soru, cevap, yorum, bilgi, yazı, dosya, resim, video, canlı görüntü, ses ve görüntü kaydı, tablo, sunum, ifade, yazı, hesaplama, rakam vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerin tamamını ifade etmektedir.

2.5Kullanıcı adı: Üyeler’in Hizmetler’e giriş yaptıklarında kendilerine atanan ya da kendi seçecekleri profil/hesap ismini ifade eder.

2.6Hizmetler: Hizmetler yalnızca (internet sitesi ve/veya mobil uygulama halinde bütün olarak) ve sadece bir (dijital) platformdan ibarettir, Hizmetler ya da GAG LLC, site/uygulama üzerinde -özel olarak aksi belirtilmedikçe- listelenen/sunulan ürünlerin/hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre; GAG LLC, aracı hizmet sağlayıcıdır ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

2.7Hizmetler: Hizmetler üzerinden ulaşılabilen her türden İçerik, GAG LLC’nin aracı hizmet sağlayıcılık faaliyeti çerçevesinde sunduğu platform araçları ve hizmetleri ile web sitesi, tasarım ve yazılımlar ve de sair şekilde BiBilenler’ce sunulan hizmetlerin tamamını ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu

3.1 İşbu Sözleşmenin konusu, Hizmetler üzerinde sunulan her türden içeriklerin ve hizmetlerin, bunlardan yararlanma şartlarının ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerin tespitidir.

3.3 Üyeler, işbu Sözleşme’nin hükümleri çerçevesinde, kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Hizmetler üzerinde yer alan her türden sair açıklama ve bilgilendirmeyi de kabul etmiş olduklarını beyan ve taahhüt etmektedirler.

3.4 Hizmetler’den yararlanan ve/veya Hizmetler’e üye olan herkes işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, bunlara ve Hizmetler üzerinde yer alan tüm diğer bilgilendirme ve açıklamalarda da belirtilen her türlü hususa ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına da tamamıyla uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4. Üyeler’in Hak ve Yükümlülükleri

4.1 Hizmetler temel üyeliği -aksi belirtilmedikçe- ücretsizdir ve fakat üyelik başkasına ödünç verilemez, kiralanamaz, satılamaz, kullandırtılamaz, bırakılamaz ya da devredilemez. Üyelik kişiseldir, Üye kendisine ait üyeliği başkalarının kullanımına hiçbir şekil ve surette açamaz. Bu yöndeki girişimler Sözleşme’nin ihlali olacağı gibi, bu tür davranışlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek yetkisiz kullanımlardan ve zararlardan dolayı GAG LLC hiçbir şekilde sorumlu değildir. Üyeliğini bir başkasına kullandırttığı veya herhangi bir şekilde devrettiği GAG LLC tarafından tespit edilen Üye’nin üyeliği derhal ve kesin olarak iptal edilebilir.

4.2 En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir kişi ilgili üyelik oluşturma formlarında/ekranlarında talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurmak ve de işbu Sözleşme koşullarını onaylamak suretiyle Hizmetler’in de kabulü neticesinde Üye sıfatını kazanabilir.

4.3 Hizmet/Satış sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte hizmet/ürün alan Üye’ye iletmek Hizmet Veren Üye’nin yani BiBilen’in sorumluluğundadır. GAG LLC’nin söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.4 Sisteme giriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınacağından, üyelik için girilen e-posta adresinin ya da cep telefonu numarasının Üye’ye ait ve kullanımda olan çalışır bir e-posta adresi ya da cep telefonu numarası olması zorunludur.

4.5 Hizmetler’in üyeleri, sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları kullanıcı adı ve şifrelerini korumak ve güvenli olarak saklamakla yükümlüdürler. Şifrenin belirlenmesinin ve korunmasının sorumluluğu yalnızca ve sadece ilgili Üye’ye aittir. Şifre ve kullanıcı adının herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı GAG LLC doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.6 Hizmetler içerisindeki herhangi bir hizmet ya da içerik alanında üyelik için zorunlu olandan fazla ve farklı kişisel ve özel bilgi verilmesi tamamen Üyeler’in inisiyatifinde olup bu tür davranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı GAG LLC hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.7 Üyeler, GAG LLC’ye ya da bir başkasına ait yayın hakkı, telif hakkı, patent hakkı, faydalı model hakkı, tasarım hakkı, know-how hakkı, marka hakkı veya benzer başkaca mülkiyet ya da sair her türden hakları ilgili mevzuat tarafından korunan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir içeriği sahibinden ya da hakları elinde tutan kişi(ler)den izin almaksızın, Hizmetler üzerinde iletemez ya da paylaşamazlar. Bu tür davranışlardan dolayı oluşabilecek sorunlar ve zararlardan dolayı GAG LLC hiçbir şekilde sorumlu değildir.

4.8 Üye, Hizmetler dâhilinde bulunan her türden görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, görüntüleri, görüşmeleri, mesajları, ses dosyalarını, talepleri, soru ve cevapları, açıklamaları, rakamları, tabloları, yorumları ve her türden bilgileri ve içerikleri GAG LLC ve/veya üçüncü bir şahsın ayni veya şahsi haklarına ya da malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikte çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini ve işbu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı da GAG LLC’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

4.9 Üye, GAG LLC ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini ve işbu madde hükmüne ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı da GAG LLC’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.10 Üye, Hizmetler üzerinde haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, GAG LLC’nin ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz ve/veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.11 Üyeler, Hizmet Veren Üyeler’in (BiBilenler’in), Hizmetler üzerinden talebe/kabule/incelemeye ya da satın almaya/satışa açmış/sunmuş olabilecekleri herhangi bir içerikten/hizmetten/üründen ya da sair danışmanlık faaliyetinden yararlanmak suretiyle Üyeler’in almış oldukları sair danışmanlık kapsamında olan ya da olmayan her tür hizmetlerdeki ya da ürünlerdeki ayıplardan GAG LLC’nin hiçbir surette sorumlu olmadığını, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde GAG LLC’ye izafe edilebilecek her türlü sorumluluk karşısında GAG LLC’yi şimdiden ibra ettiklerini kabul ve beyan ederler.

4.12 Üye, işbu Sözleşme’nin ihlali durumlarında meydana gelebilecek olan kayıp, iddia ve her türden suçlamalardan, hukuki ve cezai sorumluluklardan kendisinin sorumlu olacağını ve ihlalden dolayı doğabilecek olan her tür zararların karşılığı olmak üzere GAG LLC’nin, şubelerinin, yetkililerinin, temsilcilerinin ve diğer tüm çalışanlarının doğrudan ve dolaylı zararlarının tamamını karşılayacağını kabul eder.

4.13 Üye, GAG LLC’nin yürürlükteki mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı hallerde; resmi makamlarca usulü dairesinde bilgi açıklaması yapılmasının talep edilmesi halinde Üyeler’e ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara mevzuatın izin verdiği ölçüde ve şekilde açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple, bu tür hallerin gerçekleşmesi neticesinde her ne koşulda olursa olsun GAG LLC’den tazminat talep etmeyeceğini ve kendi davranışları neticesinde diğer Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerce GAG LLC’den talep edilecek tazminatları da kendisinin karşılayacağını ya da GAG LLC’nin kendisine her türlü tazminat talebi sebebi ile rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14 Üye, Hizmetler üzerinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabileceğini ve de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun bizzat ve sadece kendisine ait olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.15 Üye, Hizmetler üzerinde kendisi tarafından erişilen her türden ürün/hizmet, tablo, açıklama, karşılaştırma, talep, form, yazı, yorum, video, ses, yazı ve benzeri sair tüm içeriklerin ve de bilgilerin/açıklamaların/danışmanlıkların doğruluğunun, güvenliğinin ve hukuka uygunluğunun hiçbir koşulda GAG LLC tarafından garanti edilmediğini ve bu türden içerikler dolayısıyla GAG LLC’den hiçbir tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16 Üye, Hizmetler üzerinden ulaşılabilen tüm içerikler ve Hizmetler dâhilinde üçüncü kişiler ya da Hizmet Veren Üyeler (BiBilenler) tarafından sağlanan hizmet ve içeriklerden ve/veya diğer Üyeler tarafından oluşturulan içeriklerden, sayfalardan, tanıtımlardan, cevaplardan ya da sunulan danışmanlıklardan/açıklamalardan/bilgilendirmelerden ve sair hizmetlerden dolayı GAG LLC’nin, çalışanlarının, yöneticilerinin ve GAG LLC’nin işbirliği içinde bulunduğu kurum ve kişilerin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmadığını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17 Üye, GAG LLC’nin Hizmetler dâhilinde sunulan hizmetleri ve Hizmetler üzerinden erişilen her türden içeriği her zaman için istediği şekilde ve şartlarda değiştirebilme hakkını saklı tuttuğunu ve bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve derhal uygulamaya girmek üzere kullanabileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.18 Üye, GAG LLC tarafından sunulan sair dijital hizmetler kapsamında Üyeler’in kullanım koşullarına ya da işbu Sözleşme’ye aykırılık niteliğinde değerlendirilecek herhangi bir ihlal veya eyleminin tespit edilmesi durumunda hesabının dondurulabileceğini ve bu durumda Hizmetler’e tekrar giremeyebileceğini ve eğer o ana kadar varsa yapmış olduğu ödemelerin ya da Hizmetler üzerinde sahip olduğu herhangi bir uygulama içi gücün, indirimin, promosyonun, kampanya dahiliyetinin ya da para biriminin veya sair dijital paye, değer ya da özelliğin kendisine herhangi bir şart ve usulle iadesini talep edemeyeceğini bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.19 Hizmetler’e giriş yapılmaya çalıştığında o anki aktif kullanıcı sayısına bağlı olarak bu istek her zaman için karşılanamayabilir. Bu tür durumlarda GAG LLC’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu ya da tazminat borcu bulunmamaktadır.

4.20 Üye, ister işbu Sözleşmeyle ilgili bir fiilde, ister (ihmal dâhil ancak bununla sınırlı kalmamak üzere) herhangi bir haksız fiilde ya da duyulan güvenden kaynaklanan her türlü hasar, hata, kusur, kesinti, dosya silinmesi, virüs girmesi, işlem veya aktarma gecikmesi ve benzeri sebeplerden ya da iletişim aksaklıklarından, hırsızlıktan, yıkımdan veya GAG LLC’nin kayıtlarına, programlarına ya da hizmetlerine izinsiz girişten kaynaklanan herhangi bir ifa gerçekleştirememe durumundan kaynaklanan hasarlar dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; Hizmetler’in kullanımından dolayı ortaya çıkan kullanım kaybı, kâr kaybı ya da veri kaybı dâhil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, her türlü doğrudan, özel ya da dolaylı hasarlarda ya da diğer her türlü hasarlarda; GAG LLC’yi, yöneticilerini, bağlı şirketleri, bağlı ortakları, çalışanları ya da temsilcilerini hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.21 Üye, GAG LLC’nin, Hizmetler’in kullanımı ya da kullanılamaması ile ilgili olarak ortaya çıkan toplam tazminat sorumluluğunun, Üye’nin kendisinin GAG LLC’ye ilgili hizmet için -eğer varsa- ödediği herhangi bir karşılıktan fazla olamayacağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.22 Üye, Hizmetler’den başka bir uygulamaya ya da siteye yönlendirildiğinde bu mecralarda görüntülediği içerikten veya ulaştığı sair sunucuların içeriğinden, ulaşma/depolama/indirme sonucu oluşabilecek hasar, veri kaybı, zararlı program bulaşmasından ve bunlarla sınırlı olmayarak oluşabilecek tüm virüs girmesi, hasar, kayıp maddi zararlardan GAG LLC’nin, sahiplerinin, ortaklarının, çalışanlarının ve bağlı çalışan kurum ve kişilerin ve sorumlu olmadığını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

4.23 Üye, Hizmetler’in GAG LLC tarafından güncellenmesi halinde en yeni sürümün bilgisayarına ya da dijital cihazına otomatik olarak yüklenebilmesine ya da ön yüklenebilmesine ve bunun için gereken her türden kontrol ve rutin yazılımlarının kullanılmasına, kendisine GAG LLC tarafından önceden yapılacak herhangi bir bildirim olmaksızın izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.24 Üye, GAG LLC’nin Hizmetler’ini kullanırken, GAG LLC’nin Hizmetler ile aynı anda çalışan yetkisiz üçüncü şahıs programları engellemek için, hack vb kontrol yazılımlarının da dijital cihazların rastgele erişilebilir belleğini (RAM) ve/veya merkezi işlem birimi işlemlerini denetleyebileceğini bildiğini ve buna izin verdiğini kabul ve beyan eder. GAG LLC, hack vb kontrol yazılımı nedeniyle kaynaklanan veya onunla ilgili her tür kayıptan veya herhangi bir zarardan bu tip zararlardan haberdar edilmiş olsa bile doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

4.25 Üye, önceki belirtilen sorumluluklarını sınırlandırmaksızın ve onlara ek olarak, Hizmetler üzerinde aşağıdaki davranışların hiçbirini gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

 • Diğer bir Üye’yi, herhangi bir Hizmet Veren Üye’yi, BiBilenler’den herhangi birini, GAG LLC’yi, GAG LLC’nin; yetkilisini, moderatörünü, adminini, yöneticisini, yetkilisini, rehberini, çalışanını ya da temsilcisi de dâhil olmak üzere herhangi bir kişiyi ya da işletmeyi taklit etmek ya da bir kişi veya işletme ile olan ilişkisini yanlış belirtmek ya da tanıtmak;
 • GAG LLC’ye ait sair uygulamalar/siteler/içerikler aracılığıyla taşınan herhangi bir mesajın/içeriğin veya sair içeriğin orijinalini gizlemek için üst bilgileri değiştirmek ya da herhangi bir şekilde kimlikleri düzenlemek;
 • Herhangi bir istenmeyen reklamı, tanıtıcı materyalleri, önemsiz postaları, spamleri, zincirleme e-postaları, piramit şemalarını ya da herhangi bir çeşit talebi yüklemek, bildirmek, e-posta göndermek, iletmek ya da herhangi bir şekilde görünür yapmak;
 • GAG LLC’nin hizmetlerini engellemek ya da bozmak veya Hizmetler’e bağlı olan ağların isteklerine, yöntemlerine, ilkelerine ya da düzenlemelerine uymamak;
 • Herhangi bir kimseyi tehdit etmek ya da herhangi bir şekilde bir kimseye rahatsızlık vermek;
 • Diğer Üyeler ya da Hizmet Veren Üye(ler) hakkındaki herhangi bir veriyi hukuka aykırı şekillerde toplamak, saklamak, bildirmek ya da herhangi bir şekilde yaymak;
 • Hizmetler’de sunulan sair her türden dijital içeriğin normal akışını, Hizmetler üzerinde yer alabilecek interaktif alanlardaki diyalogları engellemek ya da bozmak veya kaba, hakaret içeren dil kullanmak, aşırı seslenme/yüksek sesle bağırma (tümü büyük harf olarak yazma), "spamleme" ya da diğer kullanıcıları veya GAG LLC çalışanlarını rahatsız etmek amacıyla herhangi bölücü veya zarar verici yöntemler kullanmak;
 • Herhangi bir yasadışı hareket ya da bu işbu Sözleşme’yi ihlal edecek davranış içerisine girmek ya da bu yöndeki hareketleri teşvik etmek, desteklemek;
 • Diğer Üyeler’i ya da kullanıcıları aldatacak herhangi bir davranış sergilemek, Hizmetler’in kullanımı sırasında kazanılan -varsa- özel içerikler/özel para birimleri/dijital payeler ve benzer durumdaki sair ekstra hususlar hakkında diğer Üyeleri dolandırmak ya da herhangi bir şekilde kandırmak;
 • Hizmetler, üzerindeki olası promosyonlar, indirimler, kampanyalar veya bunlarla bağlantılı olan yetkisiz işletimleri kullanmak veya bunlar üzerinde/üzerinden hile yapmak;
 • Hizmetler’e yetkisiz erişim sağlamak ya da diğer Üyeler karşısında adil olmayan bir avantaj sağlamak için herhangi bir böcek, hata ya da tasarım çatlaklarını kullanmak ya da işletmek;
 • Herhangi bir türdeki özel içerik ve ürünleri, Hizmetler’e özel para birimlerini veya sair sanal payeleri, güçleri ve sair hususu takas etmek, satmak, müzayede etmek ya da herhangi bir şekilde iletmek ve/veya pazarlamak.
 • Hizmetler’i bölecek ya da Üyeler’in Hizmetler’in tamamını ya da içeriklerin/hizmetlerin bir kısmını kullanmalarını engelleyecek ya da kötü yönde etkileyecek herhangi bir davranış sergilemek.

4.26 GAG LLC işbu Sözleşme’deki şartların ya da herhangi diğer yasadışı veya uygunsuz davranışın ihlalini cezalandırmak ya da ilgili kişileri bu ihlalden vazgeçirmek için ön ihbar ya da uyarı olmaksızın gerekli gördüğü cezaları uygulayabilir ve her şekilde yasal yoldan harekete geçebilir. Bir ihlalin gerçekleştiğine karar verilmesi ve bu ihlalden kimin sorumlu olduğunun belirlemesi tamamen GAG LLC’nin takdir yetkisindedir. Üye, GAG LLC’nin bir ihlalin oluşup oluşmadığı konusundaki kararına ve uygulanacak olan ceza kararına bağlı olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.27 Üye, üyeliği sürdükçe, Hizmetler’den faydalanırken ve/veya sair hizmetler ve içeriklerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm maddelere ve koşullara ve aynı zamanda da Hizmetler’in içerisinde sunulan bilgilendirme notları ve belgelerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.28 Üye, işbu Sözleşme hükümleri uyarınca üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve/veya işbu Sözleşme’yi onaylamalarının onlara Üye sıfatını hiçbir şart altında kazandırmayacağını bildiğini, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.29 Üyeler, çevrimiçi ödeme sistemlerini kullanarak banka kartı kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile sair ödemelerini gerçekleştirebilecekleri gibi ayrıca Hizmetler’de bulunan kullanıcı hesaplarına Hizmetler üzerinden alacakları aracılık ve sair hizmetlere ilişkin ön bakiye yüklemesi de yapabilirler. Kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

4.30 Bir çevrimiçi ödeme sistemi kullanıldığında ürün/hizmet karşılığı fiş/fatura veya düzenlenmesi gerekli diğer sair belgeler, ilgili mevzuat gereği düzenleme yükümlülükleri bulunuyorsa ilgili Hizmet Veren Üye tarafından düzenlenir. Söz konusu hizmete ilişkin fatura/fiş veya diğer belgeler GAG LLC’den talep edilemeyecektir.

4.31 Üyeler’in işbu Sözleşme koşullarına uymamaları nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ilgili Üye’ye aittir.

4.32 Üye, Hizmet Veren Üye ile yani ilgili BiBilen’le yaptığı/yapacağı sözleşmede/sözleşmelerde, GAG LLC’nin hiçbir şekilde ilgili söz konusu sözleşmenin tarafı olmadığını ve sorumluluğu bulunmadığını kabul eder.

4.33 Üye, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, GAG LLC’nin anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sistem(ler)inde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile GAG LLC sisteminde saklanabilmesi ve/veya sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan GAG LLC sorumlu değildir.

4.34 Üye, Hizmet Veren Üye’den yani BiBilen’den aldığı hizmete dair işlerin ifası sırasında veya işin ifası için gerekli iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin bütün tedbirleri ve bu konudaki gerekli eğitimleri almanın sorumluluğunun bizzat Hizmet Veren Üye’nin yani BiBilen’in kendisinde ve personelinde olduğunu, bu konudaki sorumlulukların Hizmetler’e ait olmadığını kabul eder.

4.35 (Hizmet Alan) Üye, GAG LLC’nin bizzat ve tek başına kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal / ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemeleri’ne Hizmetler ya da GAG LLC aleyhine başvurmayacaktır. Hizmet/Ürün alan Üye, Hizmet Veren Üyeler’den aldığı ürün ve hizmetlerle ilgili olarak bu tür başvurularında hasım olarak Hizmet Veren Üye’yi yani ilgili BiBilen’i göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.36 (Hizmet Alan) Üye/Kullanıcı, herhangi bir Hizmet Veren Üye’nin yani BiBilen’in Hizmetler aracılığı ile oluşturduğu/sunduğu/duyurduğu bir danışmanlık ya da sair hizmet teklifine/duyurusuna/randevusuna/bilgilendirmesine/satışına/talebine ilişkin olarak Hizmetler’in bilgisi dahilinde olmaksızın, Hizmetler’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Hizmet Veren Üye’nin yani BiBilen’in ya da kendisinin komisyon ya da sair şekildeki Hizmetler’e Hizmetler’in verdiği aracılık ve sair hizmetlere ilişkin ödemesi gereken/ödeyebileceği ücretleri ödememesi amacıyla Hizmet Veren Üye (BiBilen) ile Hizmetler dışında herhangi bir şekilde iletişime geçmeyecektir.

4.37 (Hizmet Alan) Üye, edinmek/erişmek istediği Hizmetler’e ulaşması için zorunlu olması halinde sesinin/fotoğraflarının/videolarının çekilmesine, kaydedilmesine ve bunların taraflar arasında aktarılmasına ve sisteme yüklenmesine izin vereceğini, bu izin bir başkasına bağlıysa bu izni sağlayacağını kabul eder.

5. GAG LLC’nin Hakları ve Sorumlulukları

5.1 Hizmetler, GAG LLC tarafından sahip olunmayan ya da kullanılmayan, üçüncü kişilerce sahip olunan ve/veya yönetilen uygulamalara/içeriklere/sitelere bağlantılar içerebilir. GAG LLC’nin bu türden bağlantı sağlanan dış kaynak bağlantı linkleri üzerinde hiçbir kontrolü, düzeltme ya da değiştirme yetkisi ve sorumluluğu yoktur ve üçüncü kişilerin içerikleri ya da gizlilik politikaları konusunda hiçbir sorumluluk yüklenmemektedir. Hizmetler üzerindeki bu şekildeki bağlantıların varlığı, Hizmetler ve Hizmetler’le ilgili GAG LLC’ye ait diğer sair uygulamalar/içerikler/hizmetler/siteler dışındaki 3. taraflara ait ve/veya 3. taraflarca yönetilen ve/veya idare edilen bu türden sair uygulamaların/sayfaların/hizmetlerin/bağlantıların içeriklerinin GAG LLC tarafından denetlendiğini göstermemektedir.

5.2 GAG LLC, link verebileceği ya da banner ve de diğer tüm sair (teknik) yollarla promosyon, bilgilendirme, açıklama, reklam ya da tanıtımını yapabileceği, kurumların/uygulamaların/sayfaların/hizmetlerin/web sitelerinin/markaların/şirketlerin herhangi bir içeriğinden dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu bağlantılardan erişilebilecek içerikten dolayı GAG LLC herhangi bir sorumluluk yüklenmez. Erişilen bu dış kaynaklarda/kaynaklardan yapılacak işlemlerden doğacak hiçbir zarardan GAG LLC sorumlu değildir ve Üyeler bu linklere eriştiğinde sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

5.3 Hizmetler’e gönderilen ya da Hizmetler üzerinden/aracılığıyla paylaşılan her türden içerik, ürün, hizmet, danışmanlık, uzmanlık görüşü, randevu görüşmesi, video, ses, fotoğraf, talep, hizmet, mal, soru, cevap, yorum, resim, video, ses dosyası, tablo, sunum, mesaj ve sair türden dosyalar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve genel ahlaka uygun olmalıdır. Her türden (hizmet alan/hizmet veren) Üyeler’ce gönderilen bu türden içerikten dolayı GAG LLC hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Üyeler’in gönderdiği/ilettiği/kaydettiği/yüklediği/listelediği/canlı ya da kayıttan-banttan yayınladığı ürünler, hizmetler, rakamlar, tablolar, dosyalar, sorular, cevaplar, yorumlar, bilgiler, cümleler, cevaplar, yorumlar ya da sair içerikler herhangi bir suç unsuru ya da tazminat nedeni teşkil ettiğinde sorumlusu ilgili içeriği gönderen/yüklenen/sunan/listeleyen hizmet alan ya da hizmet veren ilgili Üye olacaktır. Her tür içeriğin, randevunun, kaydın, görüşmenin, talebin, ürünün, hizmetin, sorunun, dosyanın, görüntünün, bilgilendirmenin, cevabın ve yorumun gönderildiği/yüklendiği/listelendiği/kaydedildiği zamanlara dair bilgiler (gün, saat) ve IP numarası bilgisi ilgili mevzuat olan 5651 Sayılı Yasa çerçevesinde en az 1 yıl ve en çok ise 2 yıl süresince olmak üzere kayıt altına alınmaktadır.

5.4 GAG LLC, herhangi bir uyarı yapmaksızın her zaman üyeliği iptal etme hakkına sahiptir.

5.5 Hizmetler’de yüklenmiş/gönderilmiş/sunulmuş olan hizmetlerin, görüşmelerin, bilgilendirmelerin, danışmanlıkların, tanıtımların, kayıtların, görüntülerin, bilgilerin, ürünlerin, dosyaların, soruların, cevapların, yorumların ve de sair diğer tüm cinsten dosyaların ve/veya kayıtlı/kayıtsız/streaming/canlı-banttan görüntülerin içeriğinden yola çıkarak yapılabilecek hiçbir uygulamadan GAG LLC hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. Bunlardan dolayı doğabilecek maddi ya da manevi; dolaylı ya da doğrudan mağduriyetlerden ve zararlardan GAG LLC ve bağlı kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

5.6 Kişi adı-soyadı, telefon numarası, e-posta adresi ve Üye’yi tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgiyi içermekte olan kişisel bilgiler, “Gizli Bilgiler” olarak kabul edilir ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olacak şekilde işlenir, korunur ve imha edilirler. GAG LLC, aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini GAG LLC’nin iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu iş birlikleri ise site üzerinden açıklanmakta ve de üyelerce gerekli açık rıza verilmeyen hallerde söz konusu paylaşım yapılmamaktadır.

5.7 GAG LLC, kişisel bilgileri gizli tutmak için gerekli olan tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. GAG LLC’nin gerekli önlemleri almasına rağmen Hizmetler’de söz konusu olabilecek her türlü şirket içi veya dışı saldırı/sızıntı sonucu kişisel bilgilerin zarar görmesi veya bu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda GAG LLC’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Üye, bu tür zararlardan GAG LLC’yi sorumlu tutmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8 GAG LLC, Hizmetler’in herhangi bir şekilde kesilmesinden ve/veya aksamasından sorumlu değildir. Teknik aksaklıklardan dolayı GAG LLC’nin sunduğu içerikte de hata ya da kesinti olabilir. GAG LLC, telefon ve network ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, gsm operatörleri, internet sağlayıcıları, altyapı şirketleri, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları, internet trafiğindeki tıkanıklık, Üyeler’e veya herhangi bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan hiçbir şekil ve şart altında sorumlu tutulamaz.

5.9 GAG LLC, site üzerindeki her türden Üye’nin kendi aralarındaki iletişimiyle/görüşmesiyle/kaydıyla/randevularıyla vb. ilgili olarak herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma veya iletimde gecikme veya sistem ya da iletişim ağı başarısızlıklarından ortakları, çalışanları bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi hiçbir şekil ve şart altında sorumlu değildir.

5.10 Üyeler, Hizmetler üzerinde ya da içeriğindeki sair dijital hizmetler içindeki her tür alanda, kendi aralarında yazışır, görüşür ya da konuşurken istedikleri dili kullanabilirler. GAG LLC, Üyeler’in Hizmetler’in genelinde yazdıklarından hukuki ya da cezai olarak hiçbir şekil ve şart altında sorumlu değildir ve tüm sorumluluk ilgili yazışmanın/görüşmenin/konuşmanın tarafları üzerindedir.

5.11 GAG LLC hiçbir şekilde herhangi bir uygulamasından ya da içeriğinden kaynaklanan veya onunla ilgili kayıplardan, gelir kayıplarından veya herhangi bir özel zarardan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu tutulamaz. Belirtilen sınırlamalar, GAG LLC’nin bu tip zararlardan önceden ve/veya sonradan haberdar edilmiş olması ile ortadan kalkmaz.

5.12 GAG LLC, Hizmetler üzerinde yer alabilecek sair mesaj, görüşme, video kayıt, canlı yayın ya da sair iletişim/sohbet imkanlarını ve de Hizmetler ya da onun içerisindeki sair dijital hizmet/içerik aracılığıyla iletilen ya da alınan diğer elektronik haberleşmelerini ilgili sair mevzuat doğrultusunda ve sınırlarında olmak üzere denetleyebilir ve kaydedebilir. Üyeler bu tür bir denetlemeye ve kayda, üyeliklerinin başlangıcından itibaren koşulsuz şekilde izin vermektedirler.

5.13 Hizmetler’deki her türden olası olabilecek ticari işlemleri, sair bilgileri, Hizmetler’in yazılımını, veritabanını, hesaplamalarını, sunucularını ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir GAG LLC öğesinin Üye tarafından kullanılmasından oluşan herhangi bir kayıp ya da zarar için GAG LLC sorumlu tutulamaz.

5.14 GAG LLC, Üyeler’in kendileri arasında yapılan /sunulan/aktarılan/ulaşılan/bildirilen/yazılan/iletilen/getirilen/kaydedilen ya da sair şekilde erişilen bilgilerin güvende kalmasını sağlamak maksadıyla hiçbir güvence vermez ve bahsedilen bilgilerin uygunsuz kullanımından ortaya çıkan hiçbir kayıp veya sonuç için GAG LLC sorumlu değildir. Üyeler, GAG LLC’yi Hizmetler’deki hiçbir uygulamanın/site içi özelliğin; -varsa- özel para biriminin/promosyonun/kampanyanın/ özel uygulamanın ya da sair ekstra öğenin veya payenin/değerin ve benzeri isimlerdeki ekstranın kaybından sorumlu tutamazlar ve GAG LLC hiçbir uygulama içi öğenin, hizmetlerin ya da Üyeler için olan uygulama içindeki rütbe, derece üstünlük, özel kategori vb. hiyerarşi ya da üstünlük belirten seviyelerin erişilebilirliği yönünde herhangi bir garanti vermemektedir.

5.15 GAG LLC herkese açık Üye profillerini ve bu profillere eklenen (varsa) fotoğraf, video, logo, unvan ve sair bilgileri herkese açık alanlarda kullanma hakkını saklı tutar.

5.16 Hizmetler’in yazılımı ve varsa uygulama ile sunucuları arasındaki iletişimin tersine mühendislik yöntemleri ile çözülmeye çalışması, dinlenmesi, değiştirilmesi, başka sunuculara yönlendirilmesi, uygulama sunucularının haksız şekilde başka sunucularda benzer şekilde çalıştırılması (emulation) işbu Sözleşmeye aykırıdır. Bu tip faaliyet içinde bulunan kişi ve kurumlar hakkında GAG LLC her türlü hukuki işlemi başlatma hakkını saklı tutmaktadır.

5.17 GAG LLC’ye ait olan Hizmetler içinde yer alabilecek sohbet (chat) alanlarında, forumlarda, canlı görüşmelerde, kayıtlı/banttan video ve ses ortamlarında ve de genel olarak Hizmetler bünyesinde yer alabilecek tüm karşılıklı yazışma/görüşme alanlarında; doğrudan/dolaylı ürün/hizmet reklamı, terörizm ve terör örgütleri, Atatürk, bayrak, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzel kişiler hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo ve küfür içeren kelimelerin kullanımı ve diğer her türden kullanıcıları ve Üyeler’i/3. kişileri/yöneticileri tacize yönelik davranışlar işbu Sözleşme’de belirtilen kurallara aykırıdır. Bu tip davranış içinde bulunan kullanıcıların/Üyeler’in GAG LLC yetkilileri tarafından geçici ve/veya kalıcı süre ile Hizmetler’in tamamına ya da bir kısmına erişimleri engellenebilir ya da kısıtlanabilir.

5.18 GAG LLC, Hizmetler içerisinde sunulan hizmet ve içerikleri hiçbir bildirimde bulunmadan ve hiçbir öncül uyarı vermeksizin her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Üyeler, GAG LLC’nin yeni değişiklikler neticesinde kendilerinden üyelikleri çerçevesinde talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeler varsa bunları ivedi olarak yerine getirmekle yükümlüdür. GAG LLC tarafından bu şekilde talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat GAG LLC tarafından da yapılabilir. GAG LLC tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üyeler tarafından zamanında ya da hiç yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üyeler’in kendilerine aittir.

5.19 Hizmetler üzerinden erişilen her türden ürün, hizmet, görüşme, kayıt, canlı randevu, danışma, bilgi, açıklama, ürün/mal, bilgi, tablo, dosya, hesaplama, talep, soru, cevap, yorum, resim, görüntü, yazı, fotoğraf, video ve diğer materyal/içerik GAG LLC’nin ve bu içeriklerin sahiplerinin izni olmadan diğer internet sitelerinde, mobil uygulamalarda ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. Hizmetler üzerinde yer alan tüm içerik, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 4/7. maddesinde belirtilmiş olan, "Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları" hükmü ile koruma altında olduğu gibi, eser niteliğini haiz diğer yazılım vb. içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir.

5.20 Hizmetler üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen sair türdeki içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak Hizmetler sistemlerinden/veritabanlarından/sunucularından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun bilişim suçları başlıklı ilgili maddeleri kapsamında cezalandırılmaları amacıyla GAG LLC tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulabilecektir.

5.21 Hizmetler üzerinden yayınlanan içeriğin ve Hizmetler’in arayüzünün GAG LLC’nin yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka uygulamalarda/internet sitelerinde veya sair mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

5.22 GAG LLC veritabanı ve bu veri tabanında yer alan bilgiler tamamen ya da kısmen de olsa GAG LLC’nin rızası olmadan kopyalanamaz, başka veri tabanlarına aktarılmaz ve bu veri tabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5.23 GAG LLC sitenin/uygulamanın/veritabanın/sunucuların/sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Üyeler standart kullanıma ilişkin olarak GAG LLC’ye herhangi bir kullanım ücreti ödememektedirler, söz konusu nedenle GAG LLC’den sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

5.24 Hizmetler veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Üyeler’in işlemlerinden dolayı ilgili kişilere dair online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle GAG LLC’nin Üyeler’e veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.25 GAG LLC veya iş birliğinde bulunduğu ödeme kuruluşu, herhangi bir adımdaki onaydan önce çevrimiçi ödeme sistemine konu kartın, limit yeterliliğini sorgulama hakkına sahiptir.

5.26 Her türden kullanıcılar/Üyeler arasında fikri ya da sınai hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde GAG LLC, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, GAG LLC, kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar ya da yapmamayı tercih eder.

5.27 Kullanıcılardan/Üyelerden, Hizmet Veren Üyeler’e (BiBilenler’e) ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, GAG LLC tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm kullanıcıların/Üyeler’in görebileceği şekilde yayınlanabilir. GAG LLC’nin söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır. GAG LLC, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Hizmetler’in tamamını ya da bir kısmını geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

5.28 Hizmetler’in bütünlüğünü korumak amacıyla, GAG LLC dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı kullanıcıların/Üyeler’in ve belirli IP adreslerindeki kişilerin Hizmetler’e erişimlerini engelleyebilir ya da sınırlayabilir veya tarih/süre/fonksiyon anlamında kısıtlayabilir.

5.29 Hizmetler’e yüklenmiş olan her türden içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak ilgili içeriği yükleyen sorumludur.

5.30 GAG LLC, hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

5.31 GAG LLC, dilerse Üyeler’in e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

5.32 GAG LLC, herhangi bir kişinin işbu Sözleşme’yi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın o Üyeyi Hizmetler’i kullanmaktan ve/veya üyelik haklarına erişimden men edebilir, üyeliği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

5.33 Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak Hizmetler’de e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamaları gerçekleştirilebilmektedir. E-fatura kullanıcısı olmayan Üyeler’in (eğer kendilerine GAG LLC tarafından fatura gönderilmesi gereken bir hal söz konusu ise) e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde ilgili kullanıcının/Üye’nin e-posta adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

6. Sair (Olası) Özel İçerikler

6.1 GAG LLC bazı ekstra site/uygulama öğelerini ve/veya Hizmetler’deki kampanya/promosyon gibi özel aktivitelere katılımı elde etmek veya erişmek için ücretlendirmeler yapabilir ve bunların satın alımına ya da bunların üyeliği için uygulanabilecek olan sair ad altında sunulan Hizmetler’in iç para biriminin/ödeme aracının/bakiyesinin/site biriminin/uygulama içi puanın vs. satın alımına izin verebilir.

6.2 GAG LLC, Hizmetler’de ve site/uygulama üzerinden erişilebilen sair Hizmetler’de/İçerikler’de işbu Sözleşme’de aksi belirtilmedikçe temel olarak belirtilen standart üyelik dışında, belirli bir ücret ya da koşul karşılığında satın alınan ve standart Üyeler’den daha fazla haklara sahip olunan özel üyelik hizmetleri/abonelik türleri vs. sağlayabileceği gibi, standart Üyeler’e belli bazı özel içeriklere ve hizmetlere erişmeleri için farklılaştırılıp zenginleştirilmiş içeriği/hizmeti de ücretsiz ya da ilgili alanlarda/sayfalarda belirtilecek sabit ya da oranlanmış ücretler karşılığı sağlayabilir. Bu türden ödemelerin yapılabilmesi için eğer o an itibarı ile uygulamada ise Hizmetler içinde kullanılabilen özel para biriminden/değerinden/bakiyesinden/puanından satın alınmışsa bunlar kullanılabileceği gibi kredi kartı gibi ilgili sayfalarda/alanlarda sunulan sair ödeme yöntemleri de kullanılabilir.

6.3 Hizmetler üzerindeki her türden ücretler/ödemeler tahsil edilirken Üye’nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir ve bankalardan ya da diğer ödeme aracısı olan kurumlardan dolayı doğacak anlaşmazlıklardan, zararlardan ve sorunlardan GAG LLC sorumlu tutulamaz. Herhangi bir nedenle ilgili ödeme bedeli ödenmeyen veya banka/ödeme aracı kuruluşu kayıtlarından iptal edilen bir ödeme olması halinde buna ilişkin Hizmetler’e özel para birimi/site için bakiye/hediye/özel içerik ve sair satın alınmış olan özellik Üyenin hesabından kaldırılacak ya da hesabın bunlarla ilişkisi kesilecektir. Bu tür durumlarda GAG LLC’nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.4 Herhangi bir içerik/hizmet için yapılan ödeme sonrası buna ilişkin sonuçların Üye’nin hesabına geçmesinin ardından ödemenin tahsil edildiği kredi kartının veya cep telefonu hattının ya da sair aracın Üye tarafından haksız ya da izinsiz olarak kullanıldığına dair ilgili üçüncü kişilerce herhangi bir bildirimde bulunulması ve bunun kanıtlanması halinde, haksız ödemeden kaynaklı uğranılmış her türlü doğrudan ve/veya dolaylı zarardan dolayı GAG LLC ilgili Üye’ye rücu edecektir.

6.5 Hizmetler aracılığı ile satın alınabilecek muhtemel hizmetlerin/içeriklerin eksik, yanlış, hatalı, karışık, anlaşılmaz, kaliteli, seviyesiz, ilgisiz veya uyumsuz olması ya da herhangi bir şekilde istendiği/talep edildiği/beklendiği gibi çıkmaması/meydana gelmemesi/sunulmaması gibi durumlarda Üyeler’in bilgi@BiBilen.net şeklindeki e-posta adresine hizmetin/içeriğin alınmasından itibaren 7 gün içerisinde yapacakları yazılı bildirimler incelenerek ilgili bildirimin haklı bulunması halinde hizmet/içerik bedeli bildirim sahibinin üyelik hesabına özel site/uygulama içi gücü/para birimi/bakiyesi olarak ya da doğrudan ilgili ödeme aracı vasıtası ile hesaba ya da kredi kartına iade edilebilecektir. Bu değerlendirme yapılırken GAG LLC tamamen kendi inisiyatifi ile hareket eder ve herhangi bir geri ödeme yapmama hakkını her zaman için saklı tutar ve kararını her şekilde olmak üzere mutlaka gerekçelendirir.

6.6 Özel Üyeler ya da özel içeriklere/hizmetlere erişen standart Üyeler de her zaman işbu Sözleşme’nin ilgili maddelerinde Üyeler’in uyması için belirtilen tüm yükümlülüklere eşit şartlarla uymak zorundadırlar. Bu yükümlülüklere uymayarak kullanım hakkı kısıtlanan ya da bütünüyle engellenen özel Üyeler’e ya da özel içerik satın almış ya da sair şekilde özel güç/kampanya tanımlanması/promosyon imkânı ve sair ekstranın sahibi olmuş Üyeler’e ücret iadesi yapılmaz.

6.7 Hizmetler içi özel para biriminin, bakiyenin, kuponun, indirimin, kampanya puanlarının ya da sair siteye/uygulamaya özgü değerin hiçbir gerçek parasal değeri yoktur ve bu kapsamda yapılan ödemeler nakit olarak geri alınamazlar. GAG LLC dilediği zaman, ücretlerini, ücretlendirme yöntemlerini ve uygulama/site içi güçleri, kampanyaları, para birimlerini, rütbeleri, puanları ya da Hizmetler’deki herhangi bir satış için geçerli olan sair şartları düzeltebilir, değiştirebilir ya da bunlara ilaveler yapabilir. Bu tür düzeltmeler, değişiklikler, ilaveler ya da satış şartları Hizmetler içerisinde bildirildikten sonra hemen etkili olacaktır ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçası haline geleceklerdir.

6.8 Üye’nin GAG LLC’den kendisine geri ödeme talebi olması ve de GAG LLC’nin bu talebi haksız görmesi ve konuyu mahkemeye taşıması halinde; Üye, geri ödeme talebinin mahkemece geçersiz sayılması durumunda, yasal ücretler ve masraflar, hasarlar, çalışmama yüzünden kaybedilen paralar ve geri ödeme ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tartışılan geri ödemeden oluşan tüm ücret ve masrafları ödemeyi kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

7. Gizlilik

7.1 Üye’nin GAG LLC sistemine ve de Hizmetler’e girdiği tüm bilgilere aşağıda sayılabilecek istisnalar dışında sadece Üye tarafından ulaşılabilmekte ve bu bilgileri sadece Üye değiştirebilmektedir.

7.2 GAG LLC, Üyeler’e yönelik özelleştirilmiş kampanyalar ve/veya içerikler üretip sunabilmek adına bazı kişisel bilgileri talep edebilir. GAG LLC bu bilgileri, Üyeler’in haberi ya da aksine bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla paylaşmayacak ve faaliyet dışı hiçbir nedenle satmayacaktır.

7.3 GAG LLC tarafından sunulan hizmet ve ürünlerle bağlantılı olarak GAG LLC tarafından ya da GAG LLC ile bu anlamda iş birliğinde olan üçüncü kişi veya işletmeler tarafından, Üyeler’e yeni ürünler/hizmetler, promosyonlar, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-posta ve/veya SMS yoluyla yapılması Üye’nin bilgisi ve kabulü dahilinde yapılabilir. Üyeler, bu maddeye konu e-posta ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının kişisel verilerinin ihlali, saldırgan reklam ve pazarlama anlamına gelmeyecek şekilde ilgili mevzuat kapsamında onay/açık rıza vermeleri halinde kendi muvafakatleri/kabülleri/onayları ve rızaları ile yapılacağını kabul ederler.

7.4 Hizmetler’in kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına GAG LLC sahiptir. GAG LLC, söz konusu bilgilerle kullanıcılara dair bilgileri açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. GAG LLC, ayrıca Hizmetler’in kullanımı sırasında izlediği tüm Üye hareket ve tercihlerini analiz edebilir. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, GAG LLC Üyeler’ine daha özel ve etkin bir deneyim sağlamak amacıyla GAG LLC’nin iş ortakları ile paylaşılabilir. Üyeler’in sağladığı veriler anonimleştirilerek ve/veya istatistiksel sonuçlar elde etmek amacıyla kullanılabilir. Bu işlemler Hizmetler’in gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

7.5 Hizmetler, promosyonlar ile yeni hizmetleri, içerikleri, projeleri veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile gönderebilir. Kullanıcılar’ın/Üyeler’in söz konusu e-postaları almak istememesi halinde bilgi@BiBilen.net adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

7.6 Üye, bilgileri ya da sair teknik dosyalar ve de uygulama çerezleri vasıtasıyla Üyeler’den edinilen bilgiler ancak resmi makamlarca usulünce talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda, talep konusunun gereği dairesinde kalmak üzere sadece resmi makamlara açıklanabilir.

7.7 GAG LLC’nin ya da Hizmetler’in başka bir şirket tarafından satın alınması veya şirket devralma/birleşmesi olması halinde veya GAG LLC’nin varlıklarının tamamının veya bir bölümünün bir başka şirkete kiralanması veya satılması durumunda; Üyeler’e ait bilgiler de şirket varlıklarının bir parçası olarak yeni şirkete ya da şirketlere aktarılabilir.

7.8 Hizmetler’e ve içerisindeki hizmetlere/içeriklere giriş sırasında Üyeler’den kullandıkları dijital/mobil cihazlar, bağlantı kurdukları ağın detayları, kullanıcı adı, ziyaret ettikleri siteler, kullandıkları uygulamalar ve bununla sınırlı olmayarak GAG LLC tarafından sitenin/uygulamanın -performanslı- çalışması ihtiyaç duyulan bilgiler de alınabilmektedir. Üyeler işbu Sözleşme’yi kabul ederek başka bir bildirim olmaksızın gerekli bilgilerin GAG LLC ile paylaşılmasına izin vermektedirler. Bu bilgiler Hizmetler’in kullanımını analiz etmek ve geliştirmek için kullanılmaktadır.

7.9 GAG LLC kendi amaçları doğrultusunda olmak üzere Hizmetler’in üzerindeki olası reklamların başarı oranını ölçümlemek için çerez ve etiketler ya da bu ve benzeri teknolojileri özelleştirilmiş reklam/kampanya/promosyon/ bağlantı/hizmet/kaynak içeriği gösterebilmek için kullanabilir.

7.10 Üyeler’in kişisel bilgileri sektör standartlarındaki güvenlik düzeyinde saklanmaktadır. Bu bilgiler özellikle ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla istatistiki amaçlar için kullanılmaktadır. Üyeler, girdikleri her bilginin veritabanında saklanabileceğini peşinen kabul ederler. Her ne kadar bu bilgiler, üçüncü kişilere verilmeyecek olsalar da herhangi bir sebeple bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi halinde, GAG LLC bu durumdan sorumlu tutulamaz.

8. Kullanıcı İçeriği

8.1 Hizmetler’e, Hizmet Veren Üyeler (BiBilenler) ya da sair Üyeler tarafından/bilgisinde yerleştirilen/sunulan/listelenen/koyulan/aktarılan/kaydedilen/canlı yayınlanan ürünler, hizmetler, listelemeler, bilgiler, açıklamalar, randevular, hizmetler, talepler, sorular, cevaplar, resimler, videolar, tablolar mesajlar ve sair tüm dijital içerikler “Kullanıcı İçeriği” olarak aksi belirtilmedikçe ve başka bir Üye’ye özel olarak üretilmedikçe/sunulmadıkça/açıklanmadıkça/oluşturulmadıkça/olmadıkça halka açıktır ve gizli değildir.

8.2 Üyeler, Hizmetler’in içerisindeki tüm fikri mülkiyet haklarını GAG LLC’ye sınırsız ve süresiz olarak her tür mecra için devrettiklerini ve GAG LLC de Üyeler’e herhangi bir bilgilendirme yapmaksızın ve karşılık sunmaksızın, bu türden Kullanıcı İçeriklerinin ticari ya da herhangi bir şekildeki sınırsız kullanımı, yayılımı ya da herhangi bir şekildeki kullanımı için tam ve münhasır hak sahibi olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

8.3 Üyeler, Hizmetler’de aşağıdakilerden hiçbirini yüklemeyeceklerini, iletmeyeceklerini, dağıtmayacaklarını, saklamayacaklarını, yaratmayacaklarını, kaydetmeyeceklerini, aktarmayacaklarını ya da herhangi bir şekilde Hizmetler ya da içeriğinde yer alabilecek sair hizmetler/alanlar aracılığıyla yayınlamayacaklarını ve aksi halde ise sorumluluğun tamamen ve sadece kendilerine ait olduğunu kabul ederler:

 • Yasadışı, iftira içeren, onur kırıcı, açık, pornografik, kaba, bayağı, tahrik edici, taciz edici, tehdit edici, gizlilik ve tanıtım haklarını ihlal edici, ağzı bozuk, kışkırtıcı, sahteci ya da herhangi bir şekilde itiraz edilebilir Kullanıcı İçeriği;
 • Bir suç, herhangi bir şahısın haklarını ihlal etmek ya da yükümlülük yaratacak veya herhangi yerel, eyalet, ulusal ya da uluslararası yasayı ihlal etmek için komutlar içeren, destekleyen ya da oluşturan Kullanıcı İçeriği;
 • Herhangi patenti, markayı, ticari sırrı, telif hakkını ya da herhangi bir şahısın fikri mülkiyet ya da mülkiyet hakkını ihlal eden Kullanıcı İçeriği;
 • Herhangi bir kişiyi ya da işletmeyi taklit eden ya da bir kişiyle ya da işletmeyle olan ilişkinizi yanlış temsil eden Kullanıcı İçeriği;
 • İstenmeyen tanıtımlar, politik kampanyalar, reklamlar ya da talepler;
 • Adresler, telefon numaraları, eposta adresleri, TC kimlik numaraları ve kredi kartı numaraları dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak herhangi bir üçüncü kişinin gizli kişisel verileri;
 • Virüsler, bozuk veriler ya da diğer zararlı, engelleyici ve yok edici dosyalar;
 • Bir diğer kişinin Hizmetler’i kullanmasını ya da içeriğinden yararlanmasını engelleyen ya da yasaklayan ya da GAG LLC veya Üyeler’i için zarar ya da herhangi bir çeşit yükümlülük oluşturabilecek Kullanıcı İçeriği.

8.4 GAG LLC herhangi bir Kullanıcı İçeriği için hiçbir şekilde kayıp ya da hasar ile ilgili sorumluluk almaz ve Üyeler’in karşılaşabileceği herhangi bir hata, hakaret, iftira, lekeleme, ihmal, sahtecilik, ayıp, pornografik ya da küfür için GAG LLC sorumlu değildir. Tüm mesaj/görüşme/kayıt/yazışma/canlı yayın alanlarının kullanımı Üyeler’in kendi sorumluluklarındadır. GAG LLC, Üyeler tarafından, herhangi bir alanda sağlanan hiçbir açıklama, kayıt, hizmet, soru, cevap, yorum, ses, video, tanımlama, listeleme, bilgilendirme ya da bunlarla sınırlı olmaksızın her türden sair Kullanıcı İçeriği’nden doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir. GAG LLC’nin Hizmetler’i ya da uygulama içerisinde Üyeler’ce iletilen herhangi bir Kullanıcı İçeriğini görüntüleme, düzeltme ya da denetleme zorunluluğu yoktur.

8.5 Üyeler, (a) varsa kendi ilettikleri Kullanıcı İçeriği’nin sahibinin kendileri olduğunu ve tüm haklarını kontrol ettiklerini ya da Hizmetler’e bu tür Kullanıcı İçeriği’ni iletmeye hakları olduğunu; (b) Kullanıcı İçeriği’nin yanıltıcı olmadığını ve (c) sağladıkları Kullanıcı İçeriği’nin kullanımı ve iletiminin işbu Sözleşme maddelerini ihlal etmediğini ve herhangi bir kişi ya da işletmenin haklarını ihlal etmeyeceğini veya haklarına zarar vermeyeceğini garanti ederler. Bu tür hakların ihlalinden ya da Üyeler’in sağladığı Kullanıcı İçeriği’nden oluşan diğer zararların sebep olduğu lisans/ruhsat karşılıkları, ücretler, hasarlar ve tazminatlardan tamamen ilgili Üye sorumlu olacaktır.

8.6 Üye, Hizmetler’in içerisindeki hesapların, içeriklerin, öğelerin, değerlerin, rütbelerin, payelerin, özel güçlerin, kampanya üyeliklerinin, promosyon tanımlamalarının ve sair ekstra noktaların GAG LLC uygulama içi özel para biriminin, sanal para ürünlerinin ya da site/uygulama içi özel materyallerinin mülkiyetlerine sahip değildir ve bunları herhangi bir şekilde satamaz, iletemez, kiralayamaz, müzayede edemez, bir başka kişiye karşılıklı veya karşılıksız olarak bağışlayamaz ve bunların ticaretini yapamaz ya da diğer kişilerin bunları yapmasına yardımcı olamaz. Hizmetler’in bağlantılı herhangi bir öğesinin GAG LLC’nin inhisarı dışında gerçekleşen aktarımları GAG LLC tarafından tanınmamakta ve kabul edilmemektedir.

9. Geliştirme Seviyesi (Alpha/Beta) ve Test/Deneme Sürümü Katılımları

9.1 Üyeler’e Hizmetler’in ileri geliştirme seviyeleri olan “beta”, ”kapalı beta”, ”açık beta”, ”alpha”, “test”, “deneme” ve bunun gibi aşamalarını deneme fırsatı verilebilir. Tamamı için kullanılan bir terim olarak bu türden bir “Geliştirme Seviyesi” deneyicisi olarak Üye’nin bu aşamalara katılımı aşağıdaki şartlar ve koşullara bağlıdır:

 • Üye, geliştirme seviyeleri deneyimi çerçevesinde Hizmetler’in ön izleme versiyonunu kullandığını ve de bu anlamda internet içeriğinin, Hizmetler’in içerindeki yardımcı programların, yazılımların ve özelliklerinin bilinen veya bilinmeyen böcekler (bug) ya da hatalar içerebileceğini, düzgünce işlemeyebileceği ve amaçlanan fonksiyonların çalışmayabileceğini, diğer yazılım uygulamalarının çalışmasını engelleyebileceğini ve hatalara, veri kayıplarına ya da herhangi diğer sorunlara yol açabileceğini kabul eder.
 • Üye’nin bir geliştirme seviyesi deneyicisi olarak, bu tür stabil olmayan versiyonları deneyimlemek için davet edilmesinin tek sebebi sair geliştirme seviyesindeki içeriği değerlendirmek ve hataları belirlemektir. Bu şartlardaki sair içerik ya da Hizmetler üzerindeki hiçbir şey geliştirme seviyelerinde Üye tarafından bulunan içerik ile ilgili olarak Üye’ye herhangi bir hak ya da ayrıcalık tanındığı anlamına gelmemektedir. Geliştirme seviyeleri, denenme amaçlı olarak “as it is / olduğu gibi”, “uygun olduğu gibi” temeline göre sağlanmıştır ve Üye’ye bu hususta GAG LLC tarafından herhangi bir türde, açıklanan ya da ima edilen hiçbir güvence sağlanmamaktadır. Üye, geliştirme seviyelerine ve bunların içeriklerine erişmenin riskinin tamamen kendisine ait olduğunu, GAG LLC’nin bu içeriklerin tamamını ya da bir kısmını gelecekte Hizmetler içerisinde kendisine ücretsiz olarak sağlama zorunluluğu dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın bu türden geliştirme seviyesi içeriğiyle ile ilgili hiçbir yükümlülüğü olmadığını peşinen kabul eder.
 • Üyeler, bazı geliştirme seviyesi denemesi içeriğine erişirken ya da bu geliştirme seviyeleri kullanımları esnasında yaptıkları sair hareketleri neticesinde tecrübe puanları, özel birimler, rütbeler, payeler, özel para birimleri güçler, hediyeler, kampanya/promosyon hakları ya da diğer değer ve durum belirteçleri toplayabilirler. Bu veriler deneme aşaması sırasında herhangi bir zamanda herhangi bir sebep olmaksızın sıfırlanabilir. İlgili içerik/özellik, tam sürüme geçtiğinde tüm kullanım geçmişi ve veriler silinebilir ve her Üye bu içerik özelinde başlangıç durumuna geri döndürülebilecektir. Üyeler, deneme/geliştirme aşamasında içerikler dahilinde elde edecekleri her ne nam altında olursa olsun, her çeşitten gücün, özel bir üyelik çeşidinin, özel para biriminin, puanın ve benzeri payenin/değerin, hediyenin, kuponun vs sıfırlanması konusunda GAG LLC’nin hiçbir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul ederler.

10. Disiplin İşlemi/ Hesap sonlandırılması

10.1 Üye, GAG LLC’nin bir bildiriye gerek olmaksızın, herhangi bir zamanda ve sebep olsun ya da olmasın Hizmetler’i (İçerikler ve/veya Hizmetler bağlamında olmak üzere) tamamen ya da kısmen durdurabileceğini ya da herhangi bir Üye hesabını askıya alabileceğini, sonlandırabileceğini, düzenleyebileceğini, erişimini engelleyebileceğini ya da silebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2 Üye, GAG LLC’nin uyarıları, cezaları ve/veya disiplin işlemlerini nasıl ve ne zaman uygulayacağına dair ihlalin ciddiyetine ve eylemlerin sayısına göre kullandığı mutlak takdir yetkisi bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.3 Üye, işbu Sözleşme’nin herhangi bir şartından ya da GAG LLC’nin bu Sözleşmeyi uygulaması veya yürütmesinden kaynaklı olarak veya Kullanıcı İçerikleri, Hizmetler’e erişimi, ücretlerin, geçerli vergilerin, ücretlendirme yöntemlerinin türü veya miktarı ya da ücretlerdeki, geçerli vergilerdeki ya da ücretlendirme yöntemlerindeki değişiklikler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bunlarla bağlantılı olan ya da bunların sonucunda ortaya çıkan herhangi bir uyuşmazlığın çözümü ile ilgili olarak kendisine ait tek hakkın kullanıcı adının ve/veya hesabının/profilinin tamamının iptalinin olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. Fikri Mülkiyet Hakları

11.1 GAG LLC’nin Hizmetler’den sağlanan hizmetleri ve bunlarda yer alan sair bilgileri ve GAG LLC’nin fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, GAG LLC’ye ait ticari markaları, Hizmetler’in tasarımı ve ticari görünümü veya Hizmetler vasıtasıyla sahip olduğu her türden fikri ve sınai mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakkı, ticari bilgisi ve know-how'ına yönelik tüm hakları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca korunmaktadır. Bunların GAG LLC’nin yazılı izni olmaksızın 5846 sayılı ve 6769 sayılı ilgili kanunların hilafına yollarla kullanılması yasaktır.

11.2 Hizmetler dâhilinde erişilen resim, grafik, video, yazı fotoğraf vb. türden içerik GAG LLC’ye aittir ve/veya GAG LLC tarafından yasal sahibi konumundaki üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında alınmıştır ve sunulmaktadır.

11.3 Üyeler’in, GAG LLC hizmetlerini, bilgilerini ve GAG LLC’nin 5846 ve 6769 sayılı kanunlarla korunan çalışmalarını satmak, yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, çoğaltmak veya üçüncü kişilerin GAG LLC’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin vermek gibi hakları bulunmamaktadır.

11.4 Üyeler, kendilerinin yukarıdaki maddelerin aksine davranışları neticesinde GAG LLC’ye lisans verenler de dâhil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı GAG LLC’den talep edilen maddi ve manevi tazminat miktarlarının tamamını, lisans ücretlerini, ödeme cezalarını, FSEK ve diğer ilgili mevzuat bağlamındaki tazminatları, idari para cezalarını ve de mahkeme masrafları ile vekâlet ücretini karşılamakla yükümlüdürler.

11.5 Üyeler, indirme, deneme, satın alma ve/veya diğer yollarla Hizmetler’deki içeriklere/hizmetlere ulaşarak, bireysel, münhasır olmayan, devredilmeyen ve ticari olmayan bir kullanım hakkı (uygulama/site kullanım lisansı) edinmiştirler.

11.6 Üyeler, Hizmetler dâhilinde kullanılabilecek olan Digital Rights Management (DRM) sistemi de dahil olmak üzere her şekilde korunan uygulamayı/içeriği/yazılımı/veritabanını ya da bir diğer uygulamayı, herhangi bir yazılım, program, uygulama kodu veya diğer herhangi bir cihazı, uygulamayı ya da sair içeriklerini ve sürekliliğini korumak amacıyla oluşturulmuş herhangi bir sistemi kırmak ya da aşmak için kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11.7 Hizmetler’e gönderilen Üyeler’e ait tablolar, değerler, açıklamalar, resimler, sorular, cevaplar, yorum ve görüşler ile bunlarla birlikte sunulan sair içerik ticari sır değildir ve bunların kullanım hakkı, 5846 sayılı Kanunda yer alan tüm malî ve bunlara bağlı haklar dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir telif ücretine tâbi olmaksızın daimî ve gayrikabili rücu şekilde münhasıran GAG LLC’ye aittir.

11.8 GAG LLC, işbu Sözleşmede sayılan kuralları yinelenecek şekilde ihlal eden Üyeler’in üyeliklerini kendi takdir yetkisi çerçevesinde sonlandırabilir ya da Hizmetler’deki erişimlerini askıya alabilir ya da sınırlandırabilir.

12. Garanti Verilmemesi ve İlişkilerin Birbirinden Bağımsız Oluşu

12.1 GAG LLC’nin Üyeler arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme, randevulaşma, hizmet sunumu/alımı ve de ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. GAG LLC, Üyeler arasında hizmet alma/verme aşamalarında uyum olacağını veya ilgili Hizmet Veren Üye’nin yani BiBilen’in hizmet sunan sıfatı ile; hizmet alacak olan Üye’nin söz konusu bir işini istenen zamanda ve yerde/bölgede yapmaya muktedir olacağını ya da sorularına tam ve doğru şekilde cevap verebileceğini, sorunlarına çözüm bulabileceğini ya da benzeri bir beklenti karşılamaya yönelik durumu hiçbir koşulda, şartla ve oranla garanti etmez. Hizmet alan Üyeler, Hizmet Veren Üyeler (BiBilenler) hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

12.2 Hizmetler aracılığı ile BiBilenler’den alınacak ürünlere/hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Veren Üyeler’e aittir, bunlardan dolayı GAG LLC’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

12.3 GAG LLC, Hizmet Veren Üyeler’i yani BiBilenler’i ya da onların hizmetlerini tasdik, kabul veya tavsiye etmez/sunmaz/üstüne almaz, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin/danışmanlıkların/uygulamaların/cevapların/görüşlerin/açıklamaların/tabloların/kayıtların/cümlelerin/kitapların ve sair her türden bilgilerin/içeriklerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. GAG LLC, yorum, oylama ve benzeri yollarla Hizmet Veren Üyeler arasında bir sıralama, derecelendirme ve/veya kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren Üyeler’den (BiBilenler’den) birini ya da bir kaçını, Kullanıcılar/Üyeler tarafından tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, GAG LLC’nin vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına hiçbir şekilde gelmemektedir.

12.4 GAG LLC, hizmet veren ve hizmet alan arasındaki ilişkiden doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu değildir. Hizmet Veren Üye’nin yani BiBilen’in sağlayacağı hizmet/danışmanlık/görüşme vb. sırasında veya herhangi bir zamanda hizmet alan Üye’ye veya 3. kişilere vereceği zararlardan GAG LLC’nin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.5 Temel kural, Üyeler’in kimden hizmet almak istediklerini kendilerinin belirlemesi ve kendi randevularını da kendilerinin oluşturmasıdır. Bununla birlikte bu yönde özel bir talep/imkân olması halinde; Hizmetler, hizmet talebinin kendisine ulaşan içeriği çerçevesinde; Hizmet Veren Üyeler’in (BiBilenler’in) uygunluk durumuna ve hizmet talebinin içeriğine göre sisteme kayıtlı Hizmet Veren Üye (BiBilen) profilleri arasından en uygun olan hizmet veren profillerine doğrudan yönlendirme de yapabilme hakkını saklı tutar.

12.6 GAG LLC, Hizmet Veren Üyeler’in yani BiBilenler’in güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularında hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır. GAG LLC, hizmet talebine ilişkin gerekli ödemenin gerçekleştirilmesi neticesinde bu hizmete ilişkin olarak yalnızca ilgili hizmet veren ile uygunluk görüşmesi yapmaya çalışabilir ve gerekli gördüğü durumlarda da söz konusu Hizmet Veren Üye (BiBilen) tarafından sağlanan bilgilerle referans kontrolü yapabilir.

12.7 GAG LLC, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren Üyeler’inin yani BiBilenler’in sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir.

12.8 Hizmet Alan Üye’den veya Hizmet Veren Üye’den yani BiBilen’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, hizmet başlama saatinde hizmet alanın ya da verenin uygulamada/canlı yayında/cihaz başında bulunmaması/hazır olunmaması gibi nedenlerden dolayı Hizmetler’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmetler söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren Üye’ye (BiBilen’e) veya hizmet alan Üye’ye herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

12.9 Hizmet Veren Üyeler’in kendi hesaplarında ve profillerinde belirttikleri bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren Üyeler’in bizzat kendileri tarafından taahhüt edilmektedir, Hizmetler’in bunlarda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12.10 Hizmet Veren Üyeler’ce verilecek hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Veren Üyeler’e (BiBilenler’e) ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren Üye’ye yani ilgili BiBilen’in kendisine aittir. Hizmetler’in ve/veya 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

12.11 Hizmetler, hizmet alan Üye’sine ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da hizmet alan Üye’sinin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

12.12 Hizmet veren ve alan Üyeler arasında yapılabilecek hizmetle ilgili yazılı sözleşmelerden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç, ödeme ve benzeri yükümlülüklerden taraflar doğrudan kendileri sorumludur. GAG LLC tarafından işletilen Hizmetler üzerinde listelenen hizmetler, projeler, duyurular, tanıtımlar, danışmanlıklar, uzmanlıklar ve sair hizmetler ile ürünlerden dolayı Hizmetler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

12.13 GAG LLC, sisteminde kayıtlı hizmet alan Üyeler’inin isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin ilgili talep edilen danışmanlığın/uzmanlığın/hizmetin verilmesine, görüşmenin yapılmasına yönelik olarak hizmet verenler ile paylaşılmasından dolayı hizmet alan Üye ve hizmet veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet alan ve hizmet veren, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, hizmet alan ve hizmet verenlerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

12.14 Hizmet Alan Üye’nin bilgileri GAG LLC tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya randevunun oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren Üye tarafından ayrıca hizmet alanın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya hizmet alan ile hizmet veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

12.15 GAG LLC ile Hizmet Veren Üye arasında ya da yine GAG LLC ile Üye/Kullanıcı arasında hiçbir şekilde ve şartta (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

13. Kayıtların Geçerliliği

13.1 Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilaflarda GAG LLC’nin ya da GAG LLC’nin bildireceği kendisine hizmet ilişkisi ile bağlı kurum ya da kişilerin kendi veri tabanında ya da sunucularında tuttuğu elektronik ve/veya sistemsel kayıtların, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve sair bilgisayar kayıtlarının, verilerinin muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, GAG LLC’yi yemin teklifinden ber’i kıldığını ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.

14. Sözleşme Değişiklikleri

14.1 GAG LLC, tek taraflı olarak ve tamamen kendi takdirine bağlı şekilde olmak üzere ve uygun göreceği herhangi bir zamanda, işbu Sözleşme’yi Kullanıcılar/Üyeler aleyhine olmamak kaydıyla tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Sözleşme’de herhangi bir değişikliğe gidilmesi halinde güncel sözleşme metni eskisiyle aynı link altında, yeni tarih güncellemesi ve versiyon numarası ile yayınlayacak ve Hizmetler yönetimi ve/veya GAG LLC tarafından gerek görüşmesi halinde elektronik posta veya mobil bildirim ile kullanıcılarına bildirilecek ve onaylarına sunulabilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme metni, Hizmetler üzerinde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak Hizmetler’in ve dahilindeki sair içeriklerin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına tabi olacaktır.

14.2 İşbu Sözleşme, Üyeler’in tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

15. Zorlayıcı Sebepler

15.1 Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve GAG LLC’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar işbu Sözleşme çerçevesinde zorlayıcı sebep olarak yorumlanacaktır.

15.2 Zorlayıcı sebep sayılan tüm durumlarda, GAG LLC işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu tutulamayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, GAG LLC açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumların ortaya çıkması halinde GAG LLC’nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

15.3 İnternet bağlantılarında servis sağlayıcılardan ve/veya altyapıdan kaynaklanabilecek gecikmelerden ve/veya kesintilerden GAG LLC hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

16. Uygulanacak Hukuk ve Yetki, Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde ve sorunların hallinde ABD’nin ve de Missouri eyaletinin mevzuatı uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde Taraflar, öncelikle kendi aralarında sulhen çözüm sağlamaya gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için ABD’nin Missouri eyaletinin mahkemelerinin ve icra dairesinin yetkisini kabul ve beyan ederler.

17. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

17.1 İşbu Sözleşme Üye’nin üyeliği bitene, sonlanana ya da herhangi bir nedenle iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üye’nin üyeliğinin sona ermesi veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde de Sözleşme sona ermiş sayılacaktır.

17.2 Üye GAG LLC’ye bildirerek herhangi bir zamanda hesabını sonlandırılmasını talep etme hakkına sahiptir.

17.3 GAG LLC, Üyeler’in işbu Sözleşmede belirtilen hükümleri ve de Hizmetler’in içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve sair her türden içerik ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Üyeler fesih sebebiyle GAG LLC’nin uğradığı ve uğrayabileceği tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaklardır.

17.4 Üye’nin üyeliği herhangi bir şekilde sona erince eğer varsa birikmiş tahsil edilebilecek herhangi bir cins ya da türden ödemeleri ve GAG LLC tarafından gerçekleşmiş muhtemel ücretlendirmeleri olması halinde-, bunların tamamı üyeliğin sona ermesinden önce Üye’den tahsil edilecektir. Buna ek olarak üyeliğin sona ermesi halinde; herhangi bir şekilde kaynaklanmış olan herhangi bir ücret, karşılık ya da masrafların ortaya çıkması bağlamındaki ödemeler ve sair bedeller ile tazminatlardan da Üye tamamen kendisi sorumludur.

17.5 Üye’nin hesabının herhangi bir sebepten ötürü sonlandırılması ya da iptal edilmesi durumunda Üye’ye herhangi bir şart ve türden hiçbir geri ödeme yapılamayacaktır. Öyle ki, hiçbir çevrimiçi süre ya da diğer puan ve sair krediler vb. Üye’ye geri verilmeyecek ya da bunlar nakde veya diğer ödeme şekillerine dönüştürülmeyecektir.

17.6 Üyeliği sonlandırılan bir Üye’nin tekrar üye olmasına GAG LLC tarafından izin verilebilmesi için herhangi bir geciktirilmiş ya da ödenmemiş bedelin, tekrar eden Sözleşme ihlalinin, hack/hile girişiminin ya da tartışmalı bir hesabın, kullanımın söz konusu olmaması gerekmektedir.

17.7 Üye, üyeliğinin sona ermesi halinde, GAG LLC’den elde etmiş olduğu ya da sair yollarla elde ettiği veya satın aldığı tüm içerikleri/ dosyaları/sunumları/tabloları ve sair uygulama çıktılarını ve içeriklerle ilgili tüm dosya ve kayıtları hep birlikte sisteminden bir daha erişilemeyecek şekilde tümden kaldırmak ve yok etmekle sorumludur.

18. Yürürlük

18.1 İşbu 18 (on sekiz) ana başlıktan oluşan üyelik sözleşmesi, GAG LLC tarafından Hizmetler içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üyeler işbu Sözleşme hükümlerini, Hizmetler’i ya da içeriklerini kullanmakla kabul ederler. GAG LLC dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler sürüm numarası ve/veya değişiklik tarihi belirtilerek Hizmetler üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girerler

Sorularınız için; bilgi@bibilen.net adresine e-posta gönderebilirsiniz.